කාර්ය මණ්ඩල විස්තර
ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සේවක සංඛ්යාව
 
තනතුරඅනුමත සේවක සංඛ්යාව සේවක සංඛ්යාවපුරප්පාඩු           
දිසාපති හා දිස්ත්‍රික් ලේකම් 1 1 0
අතිරේක දිසාපති හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් 2 2 0
අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් 1 1 0
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 1 1 0
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක 1 1 0
සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් 1 1 0
සහකාර අධ්‍යක්ෂ - සැලසුම් 4 1 3
සහකාර අධ්‍යක්ෂ 2 2 0
ගණකාධිකාරී 1 1 0
ඉංජිනේරු 1 1 0
පරිපාලන නිලධාරී 1 1 0
භාෂා පරිවර්තක 2 1 1
තොරතුරු තාක්ෂණ හා සන්නිවේදන නිලධාරී 1 0 1
සංවර්ධන නිලධාරී 25 25 0
සංවර්ධන සහකාර 2 0 2
අයවැය සහකාර       1 0 1
කාර්මික නිලධාරී 2 0 2
කෙටුම්පත්කරු 1 1 0
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර 35 31 4
කළමනාකරණ සහකාර 1 1 0
පිලිගැනීමේ නිලධාරිනිය ( කොන්ත්‍රාත් පදනම ) 1 0 1
තොරතුරු තාක්ෂණ හා සන්නිවේදන සහකාර 1 1 0
කාර්මික සහකාර 2 1 1
රියදුරු 7 6 1
විදුලි කාර්මිකයා  1 0 1
සංසාරක බංගලාව සහකාර 1 0 1
කාර්යාල කාර්ය සහායක 15 7 8
සනීපාරක්ෂක කම්කරු 1 1 0
කාර්යාල කම්කරු 6 6 0
එකතුව 121 95 26