செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

திருகோணமலை மாவட்ட செயலகம்

தகவல் அதிகாரிகளின் விபரம்

தொடர் இல

திணைக்களத்தின் பெயர்

தகவல் அதிகாரிகளின் பெயர்

பதவி

தொலைபேசி இலக்கம்

தொலைநகல் மற்றும் மின்னஞ்சல்

1

மாவட்ட செயலகம் திருகோணமலை

கே.அருந்தவராஜா

மேலதிக அரசாங்க அதிபர் / மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்  

026-2222236 0775259126

262224178

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

2

பிரதேச செயலகம் - பட்டினமும் சூழலும்

திருமதி.எச்.ஆர்.எம்.பி அபேரத்ன

உதவிப் பிரதேச செயலாளர்

026-2222238

262222839

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

3

பிரதேச செயலகம் - கிண்ணியா

திருமதி. ஆர்.நித்தியலக்ஷ்மி

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

0262236236 0778261818

262236988

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

4

பிரதேச செயலகம் - வெருகல்

திரு.வி.நவநீதன்

உதவித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

0262054245 0772283276

0263266521 0263264681

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

5

பிரதேச செயலகம் - சேருவில

திருமதி. எஸ்.எச்.தயாவதி

நிர்வாக உத்தியோகத்தர் (Acting)

262054360

262251431

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

6

பிரதேச செயலகம் - மூதூர்

திரு.கே.நிசோஸ்

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

0262238868 0776127131

262238234

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

7

பிரதேச செயலகம் - கந்தளாய்

திரு.எச்.இ.எ. புஷ்பகுமார

உதவிப் பிரதேச செயலாளர்

719450116

262234234

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

8

பிரதேச செயலகம் - தம்பலகாமம்

திரு.எச்.இ.எ. புஷ்பகுமார

உதவிப் பிரதேச செயலாளர் (Acting)

719450116

262248038

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

9

பிரதேச செயலகம் - குச்சவெளி

திரு. எம்.பி.எம்.முபாரக்

உதவிப் பிரதேச செயலாளர்

262252637

262252638

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

10

பிரதேச செயலகம் - மொறவெவ

கே.ஸ்ரீஸ்கந்தகுமாரி

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

0262225902 0776617767

262222839

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

11

பிரதேச செயலகம் - பதவிஸ்ரீபுர

திரு. டபிள்யு.ஜி.எல்.உதயங்க

உதவித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

0715677529 0252255100

252255073

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

12

பிரதேச செயலகம் - கோமரங்கடவெல

திரு.சமந்த குமார கம்ஹேவா

உதவித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

071-3243292

262255035

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.