செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

No. Division
No of Projects Approved Approved Allocation ( Rs. Mn)
1 Town & Gravets                93                 84.00
2 Kuchcheveli                40                 48.00
3 Padavisripura                25                 20.00
4 Gomarangadewela                30                 20.00
5 Morawewa                23                 20.00
6 Thampalagamam                27                 24.00
7 Kanthale                77                 46.00
8 Kinniya                75                 62.00
9 Seruvila                34                 32.00
10 Muthur              103                 84.00
11 Verugal                19                 20.00