செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

தபால் அலுவலகங்கள்

பிரதேச செயலாளர் பிரிவு  தபால் அலுவலகங்களின் எண்ணிக்கை  உப தபால் அலுவலகங்களின் எண்ணிக்கை  தபால் நிறுவனங்களின்  எண்ணிக்கை 
பதவிஸ்ரீபுர இல்லை  இல்லை  இல்லை 
குச்சவெளி 3 3 இல்லை 
கோமரங்கடவெல இல்லை  2 இல்லை 
மொறவெவ இல்லை  3 இல்லை 
பட்டினமும் சூழலும் 4 8 1
தம்பலகாமம் இல்லை  5 இல்லை 
கந்தளாய் 1 4 1
கிண்ணியா 2 5 இல்லை 
மூதூர் 2 11 இல்லை 
சேருவில 1 4 இல்லை 
வெருகல் இல்லை  3 இல்லை 
Total 13 48 2