செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

பொலிஸ்-நிலையங்கள்

பிரிவு கைபேசி இல  அலுவலக இல  தொலைநகல் இல 
ஓ.ஐ.சி பிரிவு - திருகோணமலை  071-8591170 026-2221230 026-2222052

 

பொலிஸ் பிரிவு 

ஓ.ஐ.சி       கைபேசி இல

ஓ.ஐ.சி
அலுவலக இல

தொலைபேசி இல 
திருகோணமலை 071-8591174 026-2222227 026-2222222
திருகோணமலை 071-8591175 - 026-2222308
சீனன்குடா  071-8591176 026-2233223 026-2233222
குச்சவெளி 071-8591178 026-2252622 026-2252222
உப்புவெளி 071-8591179 026-2222380 026-2222522
புல்மோட்டை  071-8591180 026-2256121 026-2256122
ஸ்ரீபுர  071-8591181 025-2255062 025-2255054
நிலாவெளி 071-8591182 026-3208062 026-3208061
மூதூர் 071-8591184 - 026-2238222
சம்பூர் 071-8591185 026-2051812 026-2051810
கிண்ணியா 071-8591186 - 026-2236222

 

கந்தளாய் பிரிவு  கைபேசி இல  அலுவலக இல  தொலைநகல் இல 
ஓ.ஐ.சி - கந்தளாய் பிரிவு  071-8591187 026-2234244 026-2234022

 

பொலிஸ் பிரிவு 

ஓ.ஐ.சி       கைபேசி இல 

ஓ.ஐ.சி
அலுவலக இல

தொலைபேசி இல 
கந்தளாய் 071-8591190 026-2234223 026-2234222
அக்போபுர  071-8591191 026-2244222 026-2244111
தம்பலகாமம்  071-8591192 026-2248221 026-2248022
சேருநுவர  071-8591194 - 026-2251422
சூரியபுர  071-8591195 026-3208223 026-3208222
வான் எலா 071-8591196 - 026-2234245
மொறவெவ 071-8591198 026-2225822 026-2227223
கோமரங்கடவெல  071-8591199 026-2255031 026-2255032