செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

The Expert Committee to Study Social Injustices in the Eastern Province was held on 11th February 2021 at the Trincomalee District Secretariat main conference hall.

The Government Agent & District Secretary Mr. Saman Dharshana Pandikorala stated that the committee would be an excellent platform to resolve other issues, including the land issues and that a favourable solution would be found by bringing the issue to the attention of the relevant parties.

Public complaints received from 11 Divisional Secretariat Divisions of Trincomalee District and other general matters were discussed in detail.

Hon. Governor of Eastern Province Mrs. Anuradha Yahampath, Chairman of the Expert Committee Mr.Yasapala Nanayakkara, members Helen Meegasmulla, A. Mohanraj and Heads of Departments were presented at this committee meeting.

  

The Trincomalee District Coordinating Committee meeting was held on 9th February 2021 at the District Secretariat Trincomalee under the the chairmanship of the co-chairs of the Coordinating Committee, Hon. Governor of Eastern Province Mrs. Anuradha Yahampath and Hon. Trincomalee District MP Kapila Nuwan Athukorala.

The Development project proposals to be implemented in 2021 were submitted for the approval of the Committee by the Members of Parliament in the Trincomalee District.

The meeting which followed Trincomalee District General Hospital Development, Educational Development,  Siyapatha Housing Scheme, Issuance of Land deeds, Prevention of Deforestation and many other issues were discussed during this meeting.

Members of Parliament  R. Sampanthan and  M.S.Thowfeek, Government Agent & District Secretary  Mr. Saman Dharshana Pandikorala, Chief Secretary of the Eastern Province Mr.Thusitha P.Wanigasingha, Divisional Political Leaders, Heads of Departments, Divisional Secretaries, Officers of the Troops and Police Officers attended the meeting.

  
     
 

 

The Trincomalee District Secretariat commemorated the 73rd National Independence Day  on 4th February 2021 at the Trincomalee District Secretariat premises with the participation of all staff of the Trincomalee District Secretariat.

The commemoration commenced with the hoisting of the National flag by Hon. Kapila Nuwan Athukorala, MP for Trincomalee District & Co-Chairman of the District Coordinating Committee, followed by singing the National Anthem, and observing of two minutes silence in honor of the national heroes who sacrificed their lives for the nation.

The Government Agent & District Secretary Mr. Saman Dharshana Pandikorala in his speech stated that everyone should work with dedication to improve the development of the district and bring the country's economy to a prosperous state.

Thereafter, a tree planting ceremony symbolizing the 73rd Anniversary of National Independence took place at the Trincomalee District Secretariat premises. Also, coconut plants and seeds as well as fertilizers provided to the selected beneficiaries by the Small Enterprises Development Division.

The Additional District Secretary Mr.M.A. Anas, The Director (Planning) Mrs. K. Parameswaran, The Chief Accountant Mr.M. Parameswaran, The Asst. District Secretary Mr.N.Pratheepan, Police and many other Staff Officers and subordinate staff attended the event.

     
         
   

The Committee meeting on Local Production Development under the National program for the Development of Rural Economy was held on 09th January 2021 at the Trincomalee District Secretariat main conference hall.

Hon. Cabinet Minister Douglas Devananda, Hon. State Minister Kanchana Wijesekera, Hon. MP Kapila Nuwan Athukorala and Secretaries of the Ministries, Armed Forcess and Police, all DSS, UC/Pradeshiya Saba Chairments and Heads of Dept/Institutes were presented at this committee meeting.

The Government Agent & District Secretary Mr. Saman Dharshana Pandikorala, while welcoming all the guest made a Presentation on the present process of the Rural Industry, Facilities, Problems and Expected Solutions for improving rural production in Trincomalee District.

A booklet prepared with the project proposals of the relevant departments were handed over to the relevant Ministers and Secretaries by the Government Agent. Hon. Kapila Nuwan Athukorala, MP for Trincomalee District & Co-Chairman of the District Coordinating Committee accompanied the Government Agent.

The Government Agent further stated that this will be able to the Trincomalee District to obtain the necessary financial allocations for development through the diversified budget.

The Secretaries of the Ministries presented the projects of their relevant Ministries are implementing and intending to implement in the Trincomalee District for the development of Rural Industries in Trincomalee District.

  
     
 

Commencement of work of the year 2021, oath affirmation of the public service ceremony held on 01st January 2021 at the Trincomalee District Secretariat premises with the participation of all staff of the Trincomalee District Secretariat.

The Government Agent & District Secretary Mr. Saman Dharshana Pandikorala in his speech stated that everyone should work with dedication and efficiency to transform the public service for the benefit of the people.

The Additional District Secretary Mr.M.A. Anas, The Director (Planning) Mrs. K. Parameswaran, The Chief Accountant Mr.M. Parameswaran, The Asst. District Secretary Mr.N.Pratheepan, The Administrative Officer Mr. S.K.D Neranjan and many other Staff Officers and subordinate staff attended the event.

  
     
 

A Shramadana programme was conducted at the Trincomalee District Secretariat premises on 11th December 2020 with the participation of all staff of the Trincomalee District Secretariat.

Mr. Saman Dharshana Pandikorala, the Government Agent & District Secretary also attended the Shramadana Programme. The GA in his speech prior to commencing the programme stated that this Shramadana in being conducted as a part of improving the mental relaxation of the staff and to improve the efficiency of all staff by making an environmentally friendly, beautiful and good looking atmosphere.

The Additional District Secretary Mr.M.A. Anas, The Director (Planning) Mrs. K. Parameswaran, The Chief Accountant Mr.M. Parameswaran, The Asst. District Secretary Mr.N.Pratheepan, The Administrative Officer Mr. S.K.D Neranjan and many other Staff Officers and subordinate staff attended in the Shramadana programme.

  
     
 
     
 
     
 

The inauguration ceremony of commencement of Vocational Trainings at NAITA for low-income members in Trincomalee under the programme of 100000 job opportunity by the Department of Multy Purpose was held on 7th December 2020 at the Trincomalee District Secretariat.

A total No. of 346 members from the low-income families in Trincomalee District was selected as phase-1 for this training programe.

The Government Agent & District Secretary Mr. Saman Dharshana Pandikorala in his speech stated that the trainings and duties assigned to each and every member must carry out correctly and properly with a dedication and faith. They were also advised and invited to come forward to build an effective and efficient public service and to be part of development of Trincomalee District which is potential with many resources.

 The Deputy Chief Secretary of the Eastern Province Mrs. J.J Muralitharan, Additional District Secretary Mr.M.A. Anas, The Director (Planning) Mrs. K. Parameswaran, The Chief Accountant Mr.M. Parameswaran, The Asst. District Secretary Mr.N.Pratheepan, The Administrative Officer Mr. S.K.D Neranjan and many other Staff Officers attended the inauguration ceremony.

  
     
 

The Trincomalee District Coordinating Committee meeting was held on 4th December 2020 at the District Secretariat Trincomalee at the invitation of Government Agent & District Secretary  Mr. Saman Dharshana Pandikorala under the co-chairs of the Coordinating Committee, Hon. Governor of Eastern Province Mrs. Anuradha Yahampath and Hon. Trincomalee District MP Kapila Nuwan Athukorala.

The meeting which followed health guidelines, discussed a number of issues, including the Wari Saubhagya program, Land issues, Agricultural Production, Industrial Development, Government Sponsored Housing Scheme, Educational Development and Environmental Protection.

The Chief Secretary of the Eastern Province Mr.Thusitha P.Wanigasingha, Secretaries of the Eastern Provincial Ministries, Secretary to the Governor of the Eastern Province Mr.L.P.Madanayake, Additional District Secretary Mr.M.A. Anas, Divisional Secretaries and Heads of Departments attended the meeting.

  
     
 

Laying of Foundation stone for construction of Hela Bojun Hala in Trincomalee District Secretariat office was held on 3rd December 2020.

Mr. Saman Dharshana Pandikorala, the Government Agent & District Secretary laid the foundation stone for the Hela Bojun Hala. The main aim of establishing Hela Bojun Hala is to promote the toxic free food.

The main event of the International Day of Persons with Disabilities was held on 3rd December 2020 at the Seruwila Sahana Sewana in Trincomalee District.

The Government Agent & District Secretary  Mr. Saman Dharshana Pandikorala stated that the skills of the disabled persons are immense and the government has been providing various assistance to address the needs of the disabled persons. The Trincomalee District Secretariat with the colobaration of Eastern Provincial Council will jointly implement activities/programs to improve the welfare of the disabled persons in the future.

Director of the Eastern Provincial Social Services Department N. Mathivannan, Assistant District Secretary Mr. N. Pradeepan, District Secretariat Administrative Officer S.K.D. Neranjan, District Social Services Officer Mrs. D. Sukandini participated at this function.

  
     
 

Essential Health Care Equipment was distributed to journalists serving in the Trincomalee District  with the financial assistance of the Agam Humanitarian Resource Center. This Function was held on 1st December 2020 at District Secretariat Trincomalee.

Mr. Saman Dharshana Pandikorala, the Government Agent & District Secretary  handed over The health care equipments to journalists who are covering the media in  Covid-19 pandemic situation in Trincomalee District.

The Government Agent & District Secretary stated that the government has been implementing various schemes to promote the welfare of journalists as they continue their work regardless of the observation during various emergencies. Also he said that Journalists work to remedy people's issues and needs.

Assistant District Secretary Mr. N.Pratheepan, Agam Humanitarian Resource Center Coordinator K. Lavakusarasa and journalists attended the function.

  
     
 

A special pooja was conducted at the Trincomalee Koneswaram Temple on 18th November 2020 to invoking blessings to his Excellency Gotabhaya Rajapaksa on completion of one year after assumption of office as the President of Sri Lanka and to the Hon. Prime Minister Mahinda Rajapaksha on his 75th birthday and also to seek blessings to end the Covid-19 global pandemic faced by the citizen of Sri Lanka and people around the world.

The Government Agent & District Secretary of Trincomalee Mr. Saman Dharshana Pandikorala, Assistant District Secretary Mr. Nadarajah Pradeepan and several other staff officers and subordinate officers participated the pooja.

   
     
 

Planting of Mangroves (Tropical Plants) was held on 18th November 2020 at kappalthurai in Trincomalee.

350 Mangroves plants were planted during this programme and Hon. Governor of Eastern Province Mrs. Anuradha Yahampath was the chief guest of this programme. Mr.Saman Dharsana Pandikorala the Government Agent & District Secretary of Trincomalee, Mrs. Dharshani Lahandapura Attorney-at-Law the Chairperson of Marine Environment protection Authority were also attended this programme.

Hon. Governor of Eastern Province Mrs. Anuradha Yahampath indicated that these tropical plants are very much require to protect the costal environment and there are many economic benefits from these plants. And through implementing & widening such programme these valuable rare plants could be protected from extinction.

Mrs. Dharshani Lahandapura Attorney-at-Law the Chairperson of Marine Environment protection Authority stated that they are intending to plant 60 acres of mangroves Island-wide in three years by widening the programme.

The Additional District Secretary Mr.M.A. Anas, The Divisional Secretary of Trincomalee Town & Gravets Mr. J.S. Arulraj, Assistant Manager of the Marine Environment Protection Authority Mr. T. Siripathi, many other senior state officers and the member of the Divisinal Fisheries Association attended the event.

   
     
 

Laying of Foundation stone for construction of 85 houses in Salapayaru in Kuchchaveli Division in Trincomalee was held on 17th November 2020 with the participation of the Hon Kapila Nuwan Athukorala, MP for Trincomalee District & Co-Chairman of the District Coordinating Committee and Mr.Saman Dharshana Pandikorala, the Government Agent & District Secretary of Trincomalee.

Mr. Saman Dharshana Pandikorala, the Government Agent & District Secretary stated that these houses are being constructed for 75 refugee returnee families   who were internally displaced and left to India during the conflict and returned  back to their lands.

The Additional District Secretary Mr.M.A. Anas, The Divisional Secretary of Kuchchaveli Mr. P. Dhaneswaran, Assistant District secretary Mr. N.Pratheepan, Asst. Director-Disaster Management Center Mr.K. Sugunathas, many other senior state officers and the beneficiary families and their members attended the function.

  
     
 

On a request made by Mr.Saman Dharshana Pandikorala, the Government Agent & District Secretary of Trincomalee, The Prima Ceylon Limited in Trincomalee donated 2600 Kgs of wheat flour on 10th November 2020 to distribute among the families being self-quarantined in Trincomalee District.

On 11th November 2020 the Government Agent & District Secretary, handed over the wheat flour to the Divisional Secretaries in the Trincomalee District to distribute the wheat flour to the self-quarantined families in their respective Division.

  
     
 

 

Covid - 19  meeting was held on 3rd November 2020 at the District Secretariat under the chairmenship of District Secretary Mr.Saman Dharshana Pandikorala. In this meeting District Secretary Mr.Saman Dharshana Pandikorala said still 13 people infected by the corona virus in Trincomalee District.  Moreover he said Everyone must act responsibly to prevent the spread of covid infection in the District by follow the instructions given by the health Department and the Government.The most important of these are avoiding unnecessary traveling, wearing mask, maintaining social Distance and washing hands. Moreover The District secretary said that the four main access roads to the District have been blocked and the entry and exit activities to the District have been restricted.

Additional District Government Agent(Land) M.A. Anas, Administrative Officer S.K.D.Neranjan, Divisional Secretaries, Tri forces and Police Officers, Health Officers and many others were Participated to this meeting.

    
     
 

Essential health equipments donated  to the Eechalampatru Divisional Hospital , which is functioning as the Covid 19 treatment hospital in the Trincomalee District  with the financial assistance of the Agam Humanitarian Resource Center. This Function was held on 2nd November 2020 at District Secretariat Trincomale.

Trincomalee District Government Agent Saman Dharshana Pandikorala  handed over those Essential health equipments to the Trincomalee Regional Health Services Director Dr. V. Handed over to Premanand.

Additional Government Agent(Land) M.A Anas, Assistant Government Agent N. Pradeepan,  Assistant Director of District Disaster Management Center K. Sukundas,  Administrative Officer of District Secretariat S.K.D. Neranjan,  Trincomalee District Coordinator of Agam Humanitarian Resource Center Mr.K. Lavakusarasa, and  Assistant Coordinator A. Madan were also presented to this Function.

  

Mr. Saman Darshana Pandikorala SLAS Special Grade Officer took office as the Government Agent of the Trincomalee Administrative District on 26th of October 2020.

Mr. Saman Darshana Pandikorala is an alumnus of Richmond College, Galle and a has graduated in Ruhnu University of Sri Lanka.  He has joined the state service in 1991 as an Audit Examiner and there after he has joined the Sri Lanka Accountant Service in 1997.

He entered the Sri Lanka Administrative Service in 1998 and since then he has hold several executive higher positions during his service and have gained considerable experience in the state service. He was the Secretary of the Chief Minister of Southern Province prior to taking office as the Government Agent & District Secretary of Trincomalee.

A welcome ceremony was arranged by the Trincomalee District Secretariat staff and multy religious priests attended the ceremony. On the blessings of the multy religious priests the new GA took office at the auspicious time and Mr. M.A. Anas, the Additional Government Agent & District Secretary made the welcome speech and greeted the new GA.

Additional Government Agent (Land) Mr. M. Anas, Secretary to the Governor of the Eastern Province Mr. L.P .Madanayake, Secretary to the Governor of the Southern Province Thileka Soodachi, Deputy Chief Secretary (Administration) of the Eastern Province Mr. H.E.M. W.G Dissanayake, District Secretariat staff grade Officers, Branch Heads and all staff of the Trincomalee District Secretariat attended the welcome ceremony.

The new Government Agent a by his speech stated that he is very happy to be here and very much expects the kind cooperation and well assistance of all the staff to perform his duties more effectively and efficiently for the betterment of the general public and also for a sustainable development of the Trincomalee district during his tenure.

 

     
   

 

 

 

 

 

 

The annual Saraswati Pooja celebrations organized by Trincomalee District Secretariat was held 22nd October 2020 at the District Secretariat under the patronage of Government Agent J.S.D.M. Asanka Abeywardena.

This time the pooja events were held with limited restrictions on health practices.

Additional District Government Agent(Land) M.A. Anas, District Secretariat  Director Planning Mrs. K. Parameswaran, District Secretariat Chief Accountant S. Parameswaran, District Assistant Government Agent N.Pratheepan, District Secretariat Head of Department and colleagues were presented to this celebrations.

   
         
     

J.S.D.M.Asanka Abeywardena, who served as the Trincomalee District Government Agent, is retiring  after 30 years of public service.

A farewell ceremony was organized at the District Secretariat on this occasion. He Appointed as the Government Agent of Trincomalee District from 14.02.2020, he has provided invaluable service to the people of the District irrespective of race, religion or language in a short period of time.

He joined the Sri Lanka Administrative Service on 19.04.1991 and worked in Ampara as Additional District Secretary , Dehiaththakandiya as Assistance District Secretary and worked in Lahugala as Divisional Secretary .

He later served as Additional Secretary to the Ministry of Fisheries and Aquatic Supplies and Secretary of Governor of Eastern Province.

Mr.Anas, Additional District Secretary (Land) , K.Parameswaran Director Planning, M.Parameswaran Chief Accountant, A.L.Mahroof Chief Internal Auditor,  N.Pratheepan Assistant District Secretary, S.K.D.Neranjan Administrative Officer , All Head of the Department and Divisional Secretaries , Assistance Divisional Secretaries and Kachcheri Staffs also participated to this event.

     
         
   

The Trincomalee District Coordinating Committee meeting was held 15th October 2020 Thursday at the District Secretariat office under the chaired of the co-chairmens of the District Development Committee  Mrs. Anuradha Yahampath Governor of Eastern Province and Trincomalee District Parliamentarian Kapila Nuwan Athukorala.

The meeting, which followed health guidelines, discussed a number of issues, including the Sabirigama program, land and health issues, animal husbandry and afforestation.

District Government Agent J.S.D.M Asanga Abeywardena, Chief Secretary of the Eastern Province Dusitha P. Vanigasinghe and heads of departments were participated to this meeting.

    
     
 

Training Programmes of the Graduate Traininees has been postponed temporarly due to the COVID 19 pandamic situation until further notice.

Due to prevailing Covid 19 pandemic sudden situation a special meeting was held at the Trincomalee District on 5th October 2020.

Mr.J.S.D.M.Asanka Abewardana chaired the meeting and all the Divisional Secretaries, Health sector officers, Senior officers of Tri Forces and the DIG of Police attended this special meeting.

Mr.J.S.D.M. Asanka Abewardana briefly described the sudden spreading of the Covid 19 virus in Gampaha District and emphasized to make aware all the Public as well as the Government and private institutions in the District in every manner to strictly adhere and follow the Health Instructions and to use Face Mask and Sanitizer as well as also the Doctors to be alert with adequate medical facilities if any situation arise in the District.

    
     
 

2020 Government Agent’s Trophy Netball tournament was held in a glorious manner at the Mc-Heizer Stadium, Trincomalee on 25th of August 2020.

Netball teams comprising staff of Trincomalee District Secretariat and Divisional Secretariats of Thambalagamuwa, Kanthale, Morawewa, & Town & Gravets participated at this tournament.

Trincomalee District Secretariat netball team and the Town & Gravets Divisional Secretariat netball team came for finals after having great matches with other teams.

The final netball match was played between the Trincomalee District Secretariat netball team and the Town & Gravets Divisional Secretariat netball team and the Trincomalee District Secretariat netball team was the Champions and Town & Gravets Divisional Secretariat Net ball team was Runner-up.

Mr. J.S.D.M. Asanka Abeyawardana, the Government Agent of Trincomalee and all Staff officers as well as the Divisional Secretaries, fellow staff of  Trincomalee District & Divisional Secretariats and public were present at the stadium to watch the final match.

 

         
         
   

2020 Government Agent’s Trophy Cricket tournament was held for the 12th time in a glorious manner at the Verugal Division on 29th of August 2020.

Verugal Divisional Secretariat hosted the Cricket Tournament and 12 cricket teams comprising staff of Trincomalee District Secretariat and Divisional Secretariats participated at this cricket tournament and matches were played in four playgrounds within the Verugal Division.

Trincomalee District Secretariat cricket team and the Seruwila Divisional Secretariat cricket team came for finals after having great matches with other teams.

The final match was played between the Trincomalee District Secretariat cricket team and the Seruwila Divisional Secretariat team at the main playground. At the end of 10 overs Trincomalee District Secretariat team scored 96 Runs.

The Seruwila cricket team were able to score 44 Runs for 05 wickets at the end of the 5th  over and the match was abandoned due to bad light. Both Trincomalee District Secretariat team and the Seruwila Divisional Secretariat team were given co-champions.

Sakthikumaran, who represented the Trincomalee District Secretariat team was awarded with the Man of the Series of this tournament and Chandana, the Captain of the Seruwila Divisional Secretariat Cricket team was awarded with Man of the Match. Best bowler of the tournament was Thuwarakan of Trincomalee District Secretariat cricket team.

Mr. J.S.D.M. Asanka Abeyawardana, the Government Agent of Trincomalee and all Staff officers as well as all the Divisional Secretaries in the District, fellow staff of Trincomalee District & Divisional Secretariats and a large public were present at the playground to watch the final match.

The Gomarankadawala Divisional Secretariat received the opportunity to host the 13th Government Agent’s Trophy in year 2021.

 

    
     
 

A training class for those who have been selected as Zonal Assistant Electoral Officers and Assistant Electoral Officers for counting duties in the forthcoming general election in Trincomalee District was held today at the Trincomalee District Secretariat under the chairmanship of District Electoral Officer JSDM Asanga Abeywardena.

Further explanations in this regard were given by the Eastern Provincial Deputy Commissioner of Elections S. Sudhakaran.

 

 

A training session for senior and junior presiding officers to be deployed in the Trincomalee district during the forthcoming general election has been held at the District Secretariat last week.

In this Training session the Deputy Commissioner of Elections of the Eastern Province clarified the procedures to be followed after receiving the invitation letter for the election duty.

    
     
 

District Secretary of the Government J.S.D.M. Asanga Abeywardena said all the Pavement business activities in the Trincomalee area have been decided to stop from July 1.

moreover District Secretary J.S.D.M. Asanga Abeywardena said There is a need to take measures to ensure that the business activities of those who engage in pavement  business activities are carried out in a systematic manner.

In this meeting Divisional Secretary Town & Gravets Mr.J.S.Arulraj, Urban Council Chairmen Mr.N.Irasanayagam, Pradesiya Saba Town & Gravets Chairmen Mr.Dr.G.Gnanakunalan were attended.

    
     
 

The Trincomalee District Agricultural Development Committee was held today under the patronage of District Government Agent JSDM Asanga Abeywardana at the Trincomalee District Secretariat.
Due to foreign imports during the Covid 19 extravaganza, the required food supply could not be obtained adequately. We need to improve the local food supply without relying on foreign imports. The government has taken many constructive measures to improve the local cuisine.
All government-affiliated institutions should take necessary steps to ensure that future agriculture-related enterprises are committed to providing the necessary services and technical assistance to the farmers.
District Additional Government Agent K. Arundavaraja, District Additional Government Agent (Land) MA Anas, Divisional Secretaries, Department Heads and representatives of the Agricultural Society also participated in the event.

  
     
 

The Trincomalee District Secretariat commemorated the 72nd Anniversary of National Independence Day on 04th February 2020 under the theme of “Safe Land – A Prosperous Country “at the District Secretariat premises with the participation of the all staff attached to the Trincomalee District Secretariat.

The commemoration commenced with the hoisting of the National flag by the Acting Government Agent & District Secretary Mr. K. Arunthavarajah, followed by singing the National Anthem, and observing of two minutes silence in honor of the national heroes who sacrificed their lives for the nation.

Mr. K. Arunthavarajah, the Acting GA addressed gathering. In his speech he mentioned that the country would not have been able to achieve today’s prosperity without the determination and the sacrifice of the national heroes from all ethnicity and religion, in safeguarding the sovereignty and the territorial integrity of the country. He further stated that it is the duty of all staff who are gathered here to work towards from today for the development of the country.

Thereafter, a tree planting ceremony symbolizing the 72nd Anniversary of National Independence took place at the Trincomalee District Secretariat premises. Hon. Susantha Punchinilame, the State Minister for Small & Medium Enterprises accompanied with his staff joined the tree planting ceremony.

All staff officers including subordinate staff attached to the Trincomalee District Secretariat participated at the ceremony.

       
         
     

Commencement of work of year_2020, oath affirmation of the public service ceremony held on 01st January 2020 at Trincomalee District Secretariat under the leadership of Additional Government Agent Mr.K.Arunthavarajah. 

Additional Government Agent(Land) Mr.M.A.Anas, Director Planning Mrs.K.Parameswaran, Chief Accountant Mr.S.Parameswaran, Chief Internal Auditor Mr.A.L.Mahroof, District Samurdhi Director Mrs.S.Sutheesnar, Assistant District Secretary Mr.N.Pratheepan, Distric Engineer A.K.M.Nabeel, District Secretariat Accountant Mrs.P.W.Bhagya, District Secretariat Administrative Officer Mr.S.K.D.Neranjan and District Secretariat Staffs also participated to this function.

​​

    
     
   

Registration of suppliers and contractors for the year 2022new 1

 

The applications will be accepted until 20.12.2021 from the Manufactures, Service suppliers, Agent institutions, Distributors, Traders, Suppliers and contractors to the work supplies and service for the year 2021 to the District Secretariat Trincomalee and connected eleven (11) Divisional Secretariats and Departments.

 

Download instructions  and conditions,  Form for goods & services 

 Sinhala

Download Supply Registration Application Form for Construction works

 

11th Annual Government Agent cricket tournament  was held on 31st August 2019 at Muthur under the guidance of District Secretary N.A.A.Pushpakumara. This year This Annual Government Agent cricket tournament  was Organized by Muthur Divisional Secretariat. District Secretariat  Cricket Team and 11 Divisional Secretariat cricket Teams were Participated to this Tournament. Finally Kanthale and Morawewa Divisional Secretariat Teams were selected to Final. finally Kanthale Divisional Secretariat cricket Team won the final and got the Champion Trophy 2019. 

Addition Government Agent Mr.K.Arunthavarajah, Addition Government Agent (Land) Mr.M.A.Anas, Assistant Government Agent Mr.N.Pratheepan, Chief Accountant Mr. K.Parameswaran, Divisional Secretries, Assistant Divisional Secretries, Assistant Planning Directors, all head of the Department , Staffs also participated to this tournamant. It is also worth mentioning that the Verugal Divisional Secretariat has been selected for Organized the next year (2020) Government Agent cricket tournament .

       
         
   

The ceremony of issuing appointment letters to the apprentice graduates in the District of Trincomalee held on 01/08/2019 Thursday at the Main Conferance Hall of the District Secretariat by the headed of the Government Agent Mr.N.A.A.Pushpakumara. This was an event which is carried out by the Ministry of National Policies, Economic Development,Resettlement and Northern Province Development and Youth Affairs for the apprentice graduates for the Trincomalee District. 193 Graduates has been recruited in the Trincomalee District. The letters of Appointment for the 40 Graduates were handed over at the national appointment ceremony in Colombo by the headed of the Prime Minister.

Today the appointment have been given to the remaining 153 Graduates Hon.Abdullah Mahroof Deputy Minister of Ports and Shipping is participated as chief guest and has provided the appointment letters.

Further Mr.Sandeep Samarasinghe, Member of Parliament of Kegala District and UNP National Organizer, Mrs Ariyawathi Galapathi former Minister of Eastern Province, President Coordinator and former Member of Parliament Mr.Jayantha Vimalasena, Former Member of Parliament Mr.Sunil Shantha, Divisional Secretaries, Department Heads, Government Higher Officials were participated in this event.

The Graduates who obtained the letters of appointment will be attached in the 11 Divisional Secretariat units in the District.

    
     
 

 

TRINCOMALEE DISTRICT - GRADUATE TRAINEE SELECTED LIST 2019

 

 

 

Hon.Prime Minister Ranil Wickramasinghe paid a visit to Trincomalee on Thursday (27th June 2019) and Granted ownership certificates to gift Houses to the persons displaced into the country and returnees from India due to the war. at this event by the Ministry of National Plicies , Economic Affairs, Ressettlement, Rehabilitation, North Province Development and youth Affairs. The certificates for 2nd stage of providing houses for the displaced persons were granted. The certificates issued to 600 benificiaries who selected for 2nd stage of housing scheme to displaced and refuges returnees from India due to the war in the District of Troncomalee on the occation held at the Vivehanandha College, Orr's Hill, Trincomalee.

This event was chaired by the Government Agent trincomalee Mr.N.A.A.Pushpakumara and Member of Parliament Hon. R.Sampanthan, Hon.M.A.Sumanthiran, Hon.K.Thurairetnasingam, Hon.Eran Wickramarathna, Additional District Secretary Mr.K.Arunthavarajah, Assistant District Secretary Mr.N.Pratheepan, District planning Director Mrs.K.Parameswaran, Divisional Secretaries, Government Higher Officials were participated.

       
         
   

On the participation of the District Secretariat Trincomalee an intergrated  mobile service was held by the Ministry of Foreign Affairs at the District Secretariat Trincomalee on 29th June 2019 Saturday. This mobile service commenced with the guidance and participation of the Foreign Affairs Minister and President counsel Hon.Thilak Marapane.

At this mobile service Additional District Secretary Mr.K.Arunthavarajah, Director General of Consuler unit of Foreign Ministry Mr.U.L.Mohamed Jouber, Directors Mrs.Nilanthini Arulpragasam and Mr.U.L.Nayas, Assistant Director of consuler center of Jaffna Region of Foreign Ministry of Immigration and Emmigration Department Mr.Pakkiyaraja Ragunathan, Assistant Director Generals of Registrar Department Mr.K.Thiruvarul and Mr.P.Prabakar, Trincomalee District Co ordinator of Foreign Employment Department Mr.Mohaideen Kamaldeen were participated.

    
     
 

கிழக்கு மாகாண ஆளுனர் தலைமையில் திருமலை மாவட்ட அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்கள் தொடர்பில் ஆராய்வு
திருகோணமலை மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற அபிவிருத்தித்திட்டங்கள் தொடர்பான விசேட மீளாய்வுக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை (18.06.2019) கிழக்கு மாகாணத்தின் புதிய ஆளுனர் ஷான் விஜயலால் டி சில்வா தலைமையில் மாவட்ட செயலக கேட்போர் கூடுத்தில் நடைபெற்றது. 


பதவியேற்றதையடுத்து முதன் முதலாக மாவட்ட செயலகத்துக்கு வருகை தந்த ஆளுனருக்கு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் வெற்றிலை கொடுத்து வரவேற்றார். 
மாவட்ட அரசாங்க அதிபரும் மாவட்டச் செயலாளருமான என்.ஏ.ஏ.புஸ்பகுமாரவின் வரவேற்புரையுடன், கிழக்கு மாகாண தில் பிரதம செயலாளர் திருமதி கே.முரளிதரனின் பங்குபற்றலுடன் இக் கூட்டம் நடைபெற்றது. அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்கள் தொடர்பில் மாகாண திட்டமிடல் பிரதிச் செயலாளர் என்.தமிழ்ச்செல்வன் திட்ட வாரியாக விளக்கமளித்தார், அத்துடன், மாவட்ட திட்டமிடல் பணிப்பாளர் திருமதி கே.பரமேஸ்வரன் மாவட்ட செயலகத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் தொடர்பில் விளக்கமளித்தார். 

இதில், மாகாண சபையின் அமைச்சுக்கள் ஊடாக மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்கள், மத்திய அரசாங்கத்தின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் அபிவிருத்தித்திட்டங்கள் மற்றும் ஏனைய வேலைத்திட்டங்கள் தொடர்பகவும் விரிவாக ஆராயப்பட்டது. 
அத்தோடு இத்திட்டங்கள் தொடர்பில் உள்ள பிரச்சினைகள் தொடர்பில் கேட்டறிந்த மாகாண ஆளுனர், அவற்றின் எதிர்கால முன்னெடுப்புகள் தொடர்ல் அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனைகளும் வழங்கினார்.

இதன்போது, உள்ளுராட்சி மன்றங்களின் தலைவர்கள், மாகாணத்தின் அமைச்சுகளின் செயலாளர்கள், பிரதேச செயலாளர்கள், திணைக்களங்கள் தலைவர்கள், திட்டமிடல் பணிப்பாளர்கள், பிரதி மற்றும் உதவித்திட்டமிடல் பணிப்பாளர்கள், உள்ளுராட்சி மன்றங்களின் செயலாளர்கள் எனப் பலரும் கலந்து கொண்டனர். 

 

     
         
   

 

 

 

திருகோணமலை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுக் கூட்டம், மாவட்ட செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் இன்று திங்கட்கிழமை (10.06.2019) காலை மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் என்.என்.புஸ்பகுமாரவின் வரவேற்புரையுடன் நடைபெற்றது.

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இரா.சம்பந்தன், பிரதியமைச்சர் சுசந்த புஞ்சிநிலமே, முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் அப்துல்லாஹ் மஹ்ரூப் ஆகியோரின் இணைத் தலைமையில் நடைபெற்றது.

இக்கூட்டத்தில், இவ்வாண்டு நடை முறைப்படுத்தப்படும் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்களின் முன்னேற்றம்,

எதிர்காலச் செயற்பாடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பாக ஆராயப்பட்டது.

      
     

வழங்கப்பட்ட உதவியுடன் பெண்கள் தங்கள் வணிக முயற்சியை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று திருகோணமலை  மாவட்ட அரசாங்க அதிபர்  திரு.என்.ஏ.ஏ.புஷ்பகுமாரா தெரிவித்தார். திருகோணமலை மாவட்ட செயலகம் ஏற்பாடு செய்துள்ள சர்வதேச மகளிர் தின நிகழ்வில், யுத்தம் காரணமாக திருகோணமலை மாவட்ட பெண்கள் பெண்கள் அரசாங்கத்தை வலுப்படுத்த பல சிரமங்களை எதிர்கொண்டனர். பெண்களை வலுப்படுத்தும் நோக்கத்துடன், பெண்களை வலுப்படுத்தும் பணியின் போது மாவட்ட மற்றும் பிரதேச செயலகம் மூலம் பல நடவடிக்கைகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த நிகழ்வில், திருகோணமலை மாவட்ட மக்களுக்கு அவர் செய்த சேவையைப் பாராட்ட மாவட்ட செயலாளருக்கு நினைவுச்சின்ன பரிசு வழங்கப்பட்டது.

இந்த நிகழ்வில் கூடுதல் மாவட்ட செயலாளர் திரு.கே.அருந்தவராஜா மற்றும் திரு.எம்.ஏ.அனாஸ் கூடுதல் மாவட்ட செயலாளர் (நிலம்), துறை தலைவர்கள், மாவட்ட பெண்கள் கூட்டமைப்பின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

 

சட்டவிரோத போதைப்பொருள் பாவனைக்கு எதிராக உறுதிமொழியை வழங்கும் நிகழ்வு, ஏப்ரல் 03, 2019 அன்று திருகோணமலை மாவட்ட செயலகத்தில் நடைபெற்றது.

திரு.எம்.ஏ.அனாஸ் மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்(நிலம்), திருமதி கே.பரமேஸ்வரன் இயக்குநர் திட்டமிடல், திரு.என்.பிரதீபன் உதவி மாவட்ட செயலாளர் , திரு.ஜெயந்தா விஜயசேகர தலைவர் ஒருங்கிணைப்பாளர்,  திரு. எஸ்.கே.டி.நெரஞ்சன் திருகோணமலை மாவட்ட செயலகத்தின் நிர்வாக அதிகாரி, சக அதிகாரிகள் இந்த நிகழ்வில்  பங்கேற்றனர்.

   
2019ம் வருடத்திற்கான திருகோணமலை மாவட்டத்திற்கான முதலாவது ஒருங்கிணைப்புக்குழுக்கூட்டம் இன்று திருகோணமலை மாவட்ட செயலகத்தில் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக்குழுக்குழுவின் இணைத்தலைவர்களான கப்பல்துறை மற்றும் துறைமுகங்கள் பிரதியமைச்சர் அப்துல்லா மஹ்ரூப் ,பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆர். சம்பந்தன் ஆகியோரது தலைமையில் நடைபெற்றது.
 
கிராம சக்தி வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் இற்றைவரை 66 சமூக நிர்வாக கிராமங்களும் 33 வறுமை ஒழிப்பு கிராமங்களும் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் வெகு விரைவில் இவ்வேலைத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளதாக மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் என்.ஏ.ஏ.புஸ்பகுமார தெரிவித்தார். அதேபோல்    கம்பெரலிய வேலைத்திட்டத்திட்டத்தின் கீழ் 1163 வேலைத்திட்டதிட்டங்களுக்காக 846 மில்லியன் ரூபா நிதி கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதாகவும் இந்நிதி பிரதேச செயலாளர்களுக்கு விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் தெரிவித்தார். 
 
தேசிய உணவு உற்பத்தி வேலைத்திட்டம்,போதைப்பொருள் ஒழிப்பு வேலைத்திட்டம்,சிறு நீரக நோய் தொடர்பான வேலைத்திட்டம்,மாவட்ட சமூக பொருளாதார பிரச்சினைகள் மற்றும் அபிவிருத்தி தொடர்பான பல விடயங்கள் இதன் போது ஆராயப்பட்டன.
 
இந் நிகழ்வில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான சுசந்த புஞ்சிநிலமே,கே.துரைரட்ணசிங்கம்,அரசியல் பிரமுகர்கள்,அரச அதிகாரிகள்,முப்படை மற்றும் பொலிஸ் அதிகாரிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.
71வது தேசிய தின கொண்டாட்ட நிகழ்வுகளுக்கு இணைவாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட திருகோணமலை மாவட்ட தேசிய தின நிகழ்வுகள் இன்று திருகோணமலை பிரட்ரிக் கோட்டைக்கு அருகாமையில் உள்ள பிரதேசத்தில் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் கலாநிதி எம். எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் மற்றும் திருகோணமலை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இம்ரான் மஹ்ரூப் தலைமையில் நடைபெற்றது.
 
தேசிய தலைவர்கள் அன்று இன மத மொழி வேறுபாடுகளுக்கு அப்பால் ஒன்றுபட்டு செயற்பட்டமையால்  எமது தேசத்திற்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது.கிழக்கு மாகாணம் பல துறைகளில் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது.எனவே அடுத்த தேசிய தின கொண்டாட்ட நிகழ்வுகளுக்கு முன் கிழக்கு மாகாணத்தை சகல துறைசார் விஷயங்களிலும் அபிவிருத்தியை அடைய 
செய்ய தாம் முழுமையாக அர்ப்பணித்து செயற்படுவது தமது நோக்கமாக இருப்பதாகவும் அதற்கு அனைவரது ஒத்துழைப்பையும் வழங்குமாறு கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் இதன் போது கேட்டுக்கொண்டார்.
 
இந்த நிகழ்வில் அரசியல் தலைவர்கள்,கிழக்கு மாகாண பிரதம செயலாளர்டி.எம்.எஸ்.அபேகுணவர்தன, திருகோணமலை மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் என்.ஏ.ஏ.புஸ்பகுமார ,முப்படை மற்றும் பொலிஸ் அதிகாரிகள்,அரச அதிகாரிகள்,மாணவர்கள்,பொதுமக்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர்