செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

மாவட்ட செயலாளர்கள் விபரம்

தொடர் இல பெயர் காலகட்டம்
1 லியோத் தாமஸ் யங் 1799-1801
2 ஜோன் மக்டவுல் 1803-1805
3 ஹன்ட்ரி-பேனெல் 1817
4  --- 1818-1832
5 ஜே.டி.பிரவுன் 1834-
6 எஃப் பிரைஸ் 1835-
7 ராபர்ட் அத்தேர்ட்டோன்  1836 –
8 டபிள்யு.எச்.ராஃப் 1837-
9 சார்ல்ஸ் பேடோன் வால்கர் 1838 –
10 ஜெரால்ட் டல்போட் 1839-1842
11 ஜே.டி.ட்ரஞ்சேல் 1843-1850
12 வில்லியம் விலிங்டன் கெய்ன்ஸ் 1857-1861
13 அலெக்ஸ்ஸான்டர்-யங் ஏடம்ஸ் 1861-1862
14 பிரட்ரிக் ரிச்சர்ட் சவுண்டர்ஸ் 1863-1865
15 ஜோசப் ப்ரூஸ் அலான்சன் பைல்லீ 1866-1867
16 ராபர்ட் டெம்பிள் 1867-1868
17 ஆர்தர் ப்ராரெலண்ட் மேசன் 1869
18 ராபர்ட் வில்லியம் டூர் மூர் 1870-1878
19 பேட்ரிக் வில்லியம் கொனொலி 1879-1882
20 ராபர்ட் ரீட் 1883-1885
21 சார்ல்ஸ் எட்வர்ட் டுகட் பென்னிக்குக் 1886-1890
22 ஹஜ் நெவில்லே 1891-1894
23 ஜார்ஜ் மேரிக் ப்ளோவர் 1885-1897
24 சார்ல்ஸ் மோர்ஸ் லுஷ்டிங் 1898-1902
25 கல்வில்லே வேர்டுலே வில்மாட் 1903
26 வில்லியம் லொரிங் கிண்டர்ஸ்லி 1904
27 பெர்னாண்டோ ஹம்பலின் ப்ரிஸ் 1905
28 சார்ல்ஸ் ஸ்டீவர்ட் வாக்ஹான் 1806
29 கேஆரெய் மோனகுக்கே ஸூக்ஸ்ன் 1907-1909
30 ஆல்ஃபிரட் வால்லஸ் சீமோர் 1910-1911
31 தாமஸ் ஆர்த் ஹட்சன் 1912
32 ஜார்ஜ் ஃபிட்ஸ் ஜார்ஜ் ஃபாரஸ்ட் 1910
33 தாமஸ் ரியேல்ட் 1914-1915
34 கய் ஸ்டான்லி வூட்மன் 1916-1917
35 வில்லியம் கென்னேன் ஹன்டர் 1918
36 ஹென்றி மோனிக் மாசன் மோரோ 1920
37 ரல்ப் மார்கஸ் மௌபரன் வார்ஸ்லி 1921-1922
38 வில்லியம் லிட்ஸே மர்பி 1923-1925
39 பெற்றாம் ஜார்ஜ் க்ளான்விலி 1926
40 ஜோன்  ரொப்பினே வால்டர்ஸ் 1927
41 ஹிலாரி ருடால்ப் ராபர்ட் ப்ளட் 1928
42 ஜோன்  ரொப்பினே வால்டர்ஸ் 1929-1930
43 தாமஸ் கிரஹாம் வில்லெட் 1931-1932
44 மெல்வெயில் செர்வென்வ் டிரெளனி சண்டிஸ் 1933-1934
45 சார்ல்ஸ் எர்ன்ஸ்டான்ஸ் 1935
46 சார்ல்ஸ் ஜோசப் டேன் லங்காத்தி 1935-1941
47 பி.எம்.ரெனின்சொன் 1942-1944
48 ரிச்சர்ட் ஹென்ரி டேவிட் மாண்டர்ஸ் 1945
49 ஸ்டெவர்ட் முர்ரே டஃப் 1946-1948
50 ஜோன்  வில்லியம் ஹாமில்டன் ஓ'றீகன் 1949-1950
51 நீல் குய்ண்ட்ஸ் டயஸ் 1951
52 டிலாக் இ. கோனா ரொட்னி 1952-1953
53 அன்டோன் ரோட்வெல் மச்செயஸிர் 1954-1957

மாவட்ட செயலாளர்கள்

தொடர் இல பெயர் காலகட்டம்
54 அன்டோன் ரோட்வெல் மச்செயஸிர் 1958-1960
55 டொனால்ட் மர்டினென்ஸ் அன்டோனியஸ் ஸ்பெல்வீவின் 1961-1963
56 மஹின்தா பிரையன் சேனாநாயக்க 1964-1965
57 நெவிலே டேவிட் ஜெயவீர 1966-1967
58 சோமாபால குணதிரா 1967-1970
59 டபிள்யு.லியோனல் பெர்னாண்டோ 1970-1971
60 தீஸ்ஸ தேவேந்திரா 1971-1976
61 ஈ.ஜே.டி.சில்வா 1976-1978
62 டீ.ஜே. பண்டாரெகாட 1978-1979
தொடர் இல பெயர் காலகட்டம்
63 டீ.ஜே. பண்டாரெகாட 1979-1981
64 எம்.ஈ.லியோனல் பெர்னாண்டோ 1981-1982
65 கே.எச்.சி பெர்னாண்டோ 1982-1986
66 டீ.எம்.ஆரியரத்ன 1986-1989
67 எ.சி.எம்.சேருதீன் 1986
68 கே.பி.விஜேகோன் 1989- 1990  
69 டபிள்யு.கொடவெல 1990-1994
70 எஸ் டி சந்திரதாஸ 1994-2001
71 என்.பி.கே. நெலும்தெனிய 2001-2003
72 எம்.டி.எ.ஜி .ரொட்ரிகோ 2003-2005
73 கே.ஜி. லீலானந்த 2005-2006
74 மேஜர் ஜெனரல் ரஞ்சித் டி சில்வா 2006-2015
75 என்.ஏ.ஏ.புஷ்பகுமார 2015 - 2020
76 ஜெ.எஸ்.டி.எம்.அசங்க அபயவர்தன 2020