செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

பெயர் பதவி தொலைபேசி
திரு. சமன் தர்ஷன பாண்டிகோராள மாவட்ட செயலாளர் 026-2222235
 திரு.ஜெ.எஸ்.அருள்ராஜ் மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் 026-2222236
திரு.பி.ஏர்.ஜெயரத்ண மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் (காணி) 026-2220031
  - பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 026-2221028
திரு.எஸ்.பரமேஸ்வரன் பிரதம கணக்காளர் 026-2223555
திரு.ஏ.எல்.மஃரூப் பிரதம கணக்காய்வாளர் 026-2050840
திரு.என்.பிரதீபன் உதவி மாவட்ட செயலாளர் 026-2222311
திரு.எம்.குகதாசன் பணிப்பாளர் (விவசாயம்) 026-2050816
திருமதி. பாக்யா கணக்காளர் 026-2050919
திரு.எஸ்.ஏர்.கே. குருகுலசூரிய நிர்வாக அதிகாரி 026- 2220034
திரு.எ.கே.எம்.நபீல் பொறியியலாளர் 026- 2224809
திரு.எஸ்.பி. மருதநாயகம் புள்ளியியல் நிபுணர் 026-2222269
திரு.ஏ.எல்.நவுஸாத் அலுவலக பொறுப்பதிகாரி (நியம அளவீட்டு பிரிவு) 026-2050800
திரு.எஸ்.ரவிகுமார் மாவட்ட இளைஞர் சேவை அதிகாரி 026-2222034
திரு.கே. சுகுணதாஸ் மாவட்ட டி.எம்.சி அதிகாரி 026-2224711
திருமதி.எஸ்.சுதீஸ்னர் மாவட்ட சமூர்த்தி பணிப்பாளர் 026-2222311