பெயர் பதவி தொலைபேசி தொலைநகல்
திரு. என்.ஏ.ஏ.புஸ்பகுமார மாவட்ட செயலாளர் 026-2222235  
திரு. கே.அருந்தவராசா மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் 026-2222236  
திருமதி.​கே.பரமேஸ்வரன் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 026-2221028  
திரு.எம்.கலைஞானசுந்தரம் பிரதம கணக்காளர் 026-2223555  
திரு.ஏ.எல்.மஃரூப் பிரதம கணக்காய்வாளர் 026-2050840  
திரு.என்.பிரதீபன் உதவி மாவட்ட செயலாளர் 026-2222311  
திரு.எம்.குகதாசன் பணிப்பாளர் (விவசாயம்) 026-2050816  
திருமதி. பாக்யா கணக்காளர் 026-2050919  
திரு.எஸ்.கே.டி.நிரன்ஜன் நிர்வாக அதிகாரி 026- 2220034  
திரு.எ.கே.எம்.நபீல் பொறியியலாளர் 026- 2224809  
திரு.எஸ்.பி. மருதநாயகம் புள்ளியியல் நிபுணர் 026-2222269  
திரு.ஏ.எல்.நவுஸாத் அலுவலக பொறுப்பதிகாரி (நியம அளவீட்டு பிரிவு) 026-2050800  
திரு.எஸ்.டபில்யு.அபயவிக்ரம மாவட்ட இளைஞர் சேவை அதிகாரி 026-2222034  
திரு.கே. சுகுணதாஸ் மாவட்ட டி.எம்.சி அதிகாரி 026-2224711  
திருமதி.எஸ்.சுதீஸ்னர் மாவட்ட சமூர்த்தி பணிப்பாளர் 026-2222311  

 

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்