நகர சபை

திருகோணமலை
கிண்ணியா

 மாகாண சபை

திருகோணமலை
கிண்ணியா
மூதூர்
தம்பலகாமம்
மொறவெவ
கோமரங்கடவெல
பதவி ஸ்ரீபுர
கந்தளாய்
குச்சவெளி
வெருகல்
சேருவில