செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

இல. பெயர் கிராம சேவகர் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை map001
1 பதவிஸ்ரீபுர 10
2 குச்சவெளி 24
3 கோமரங்கடவெல 10
4 மொறவெவ 10
5 பட்டினமும் சூழலும் 42
6 தம்பலகாமம் 12
7 கந்தளாய் 23
8 கிண்ணியா 31
9 மூதூர் 42
10 வெருகல் 09
11 சேருவில 17
மொத்தம் 230