வாக்கெடுப்பு பிரிவுகள்
 திருகோணமலை
 மூதூர்
 சேருவில