செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

 new ga

திரு. சமன் தர்ஷன பாண்டிகோராள 

மாவட்ட செயலாளர்

அபிவிருத்தி மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகளைச் செய்வதும், அரசாங்கக் கொள்கைகளின்படி ஒருங்கிணைப்பதும் தற்கால சமூகத் தேவைகளுக்கு உதவுவதன் மூலம் மக்களின் நலனை பாராட்டத்தக்க அளவிற்கு பராமரித்தல்.


 

 

மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்

மாவட்ட செயலாளரின் ஒப்புதலின் கீழ் மாவட்டத்தில் உள்ள பிரதேச செயலாளர் மற்றும் பிற நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளை வழிநடத்துவதன் மூலம் மாவட்ட நிர்வாகத்தை பலப்படுத்துதல்.

 

 

திரு.எம்.ஏ.அனாஸ்

மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்(காணி)


திரு.என்.பிரதீபன்

உதவி மாவட்ட செயலாளர்

மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் மேலதிக மாவட்ட செயலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் அபிவிருத்தி மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகளுக்கு உதவுதல் கடமைகளைச் செய்தல் மற்றும் உள் நிர்வாகத்தை பாராட்டத்தக்க அளவிற்கு பராமரித்தல்.


திரு.எஸ்.பரமேஸ்வரன்

பிரதம கணக்காளர்

மாவட்டத்தில் அபிவிருத்தி, நலன்புரி, பேரிடர் நிவாரணம் மற்றும் நிர்வாகத்தை பாராட்டத்தக்க அளவிற்குச் செய்ய நிதி நிர்வாகத்தை மேற்கொள்வது மற்றும் நிதி அறிக்கையின் மூலம் மக்களுக்கு நிதிப் பொறுப்பைச் செய்வது.

 

 

எ.எல்.மஹரூப்

பிரதம உள்ளக கணக்காய்வாளர்

உள்ளக கணக்காய்வு நடவடிக்கைகளை வழிமுறைப் பகுப்பாய்வு, செயல்திறன் பகுப்பாய்வு ஊடாக செயற்படுத்தல். மேலும் நிதிக்கணக்காய்வு மற்றும் விசேட விசாரணைகள், ஆய்வுகள் மூலம் பங்குதாரர்களுக்கான நம்பகமான பொறுப்புக்கூறலை உறுதிப்படுத்தல்.


திருமதி.​கே.பரமேஸ்வரன்

பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

 

திருமதி.கே.விஜயதாசன்
பிரதி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

 

 

திரு.எம்.குகதாசன்
பணிப்பாளர்(விவசாயம்)

மாவட்ட அளவிலான விவசாய மேம்பாடு, மாவட்ட அளவில் வீழ்ச்சி உற்பத்தி திட்டம். வணிக வேளாண்மை மற்றும் பழ விவசாயம்

 

 
 nAO திரு.ஸ்.ஏர்.கே. குருகுலசூரிய

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் பிரதேச செயலக நிர்வாகத்திற்கு தேவையான நிர்வாக மற்றும் ஸ்தாபன சேவைகளை வழங்கல்.

 

திருமதி.​பி.டபிள்யு.பாக்யா
கணக்காளர்

மாவட்டச் செயலகம் மற்றும் பிரதேச செயலகங்களுக்குத் தேவையான நிதி நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை சேவைகள் மற்றும் அவர்களின் செலவுத் திட்டங்களுக்காக மற்ற அனைத்து அமைச்சகங்கள், துறைகள் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களின் பிரதிநிதியாக இருத்தல்.

திரு.  ஏ.கே.எம்.நபீல்
மாவட்ட பொறியியலாளர்

திருகோணமலை மாவட்டத்தில் அனைத்து கட்டுமான மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளையும் மேற்பார்வை செய்தல் மற்றும் கண்காணித்தல். பிற அமைச்சுகளின் கீழ் திட்டங்களை செயல்படுத்துதல். கட்டுமான பணிகளுக்கான கட்டண வவுச்சர்களை மேற்பார்வை செய்தல் மற்றும் சரி பார்த்தல்.

திருமதி.எஸ்.சுதீஸ்னர்
உதவிப் பணிப்பாளர் சமுர்த்தி

மாவட்ட அளவிலான சமுர்தி நிவாரண திட்டங்கள், வாழ்வாதார மேம்பாட்டு திட்டங்கள் மற்றும் பிற சமூக மற்றும் சமூக மேம்பாட்டு திட்டங்களை செயற்படுத்தல்.

திரு.ஈ.எம்.எஸ்.பி ஏக்கநாயகே
உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

 

திரு.ரொஹான் பிரஷாந்த்
உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

கே.சுகுனதாஸ்
மாவட்ட உதவிப் பணிப்பளர்
அனர்த்த முகமைத்துவம்

மக்களுக்கு அனர்த்த முகாமைத்துவ விழிப்புணர்வு திட்டங்களை ஏற்பாடு செய்தல், பாதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு உற்பத்தி சேவையை வழங்குதல்.

எஸ்.பி.மதுரநாயகம்
மாவட்ட புள்ளியியலாளர்

பொருளாதார, மக்கள்தொகை மற்றும் சமூக-கலாச்சார புள்ளிவிவரங்களை தொகுத்தல், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளிவிவரத் துறையின் மாவட்ட பிரதிநிதியாக செயல்படுதல்.