உத்தியோகஸ்தர்

ஆளணி ஒப்புதல்

உண்மையான ஆளணி

வெற்றிடங்கள்

மாவட்ட செயலாளர் / அரசாங்க அதிபர்

1

1

0

மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் / மேலதிக அரசாங்க அதிபர்

2

2

0

பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

1

1

0

பிரதம கணக்காளர்

1

1

0

பிரதம உள்ளக கணக்காய்வாளர்

1

1

0

உதவி அரசாங்க அதிபர்

1

1

0

பிரதி பணிப்பாளர்/ உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

4

2

2

உதவி பணிப்பாளர்

2

2

0

கணக்காளர்

1

1

0

பொறியியலாளர்

1

1

0

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

1

1

0

மொழிபெயர்ப்பாளர்-(சிங்களம்- தமிழ்),(சிங்களம்- ஆங்கிலம்)

2

1

1

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்

1

0

1

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

25

22

3

அபிவிருத்தி உதவியாளர்

2

2

0

வரவு செலவு திட்ட உதவியாளர்

1

0

1

தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்

2

0

2

படவரைஞர்

1

1

0

பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர்

35

35

0

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

1

1

0

வரவேற்பாளர் (ஒப்பந்த அடிப்படை)

1

0

1

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப உதவியாளர்

1

1

0

தொழில்நுட்ப உதவியாளர்

2

2

0

சாரதி

7

7

0

மின் இணைப்பாளர் / பிளம்பர்

1

0

1

பங்களா கண்காணிப்பாளர் சமையல்காரர்

1

0

1

அலுவலக உதவியாளர்

15

7

8

சுத்திகரிப்பு ஊழியர்

1

1

0

அலுவலக ஊழியர்

6

5

1

மொத்தம்

121

99

22