දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, ත්‍රිකුණාමලය
තොරතුරු නිලධාරිගේ නම් විස්තර
  දෙපාර්තමේන්තුවේ නම තොරතුරු නිලධාරි නම තනතුර ඇමතුම් අංක  ෆැක්ස්
1 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,ත්‍රිකුණාමලය කේ. අරුන්තවරාජා මහතා  දිසාපති හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේතම් 026-2222236    0775259126 0262224178
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, නගර හා කඩවත් එච්.ආර්.එම්.පී. අබර්තනා මහත්මිය සහකාර  ප්‍රාදේශීය ලේකම් 026-2222238 262222839
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , කින්නියා ආර්. නිත්තියලෂ්මි මහත්මිය පරිපාලන නිලධාරී 0262236236      0778261818 262236988
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කාර්යාලය,  වෙරුගල් වි. නවනීතන් මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් 0262054245      0772283276 0263266521 0263264681
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , සේරුවිල එස්. එච්.  දයාවතී මහත්මිය පරිපාලන නිලධාරී 262054360 262251431
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මුතූර් කේ. නීසුස් මහතා පරිපාලන නිලධාරී 0262238868      0776127131 262238234
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , කන්තලේ එච්.ඊ.ඒ. පුෂ්පකුමාර මහතා සහකාර  ප්‍රාදේශීය ලේකම් 719450116 262234234
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, තඹලගමුව එච්.ඊ.ඒ. පුෂ්පකුමාර මහතා සහකාර  ප්‍රාදේශීය ලේකම් 719450116 262248038
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කාර්යාලය, කුච්චවේලි එම් බී එම් මුබාරක් මහතා සහකාර  ප්‍රාදේශීය ලේකම් 262252637 262252638
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , මොරවැව කේ. ශ්‍රීෂ්කන්දකුමාරි මෙනෙවිය පරිපාලන නිලධාරී 0262225902      0776617767 262222839
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ,    පදවි ශ්‍රී පුර ඩබ්ලිව්. ජී. එල්. උදයංග මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් 0715677529      0252255100 252255073
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය  , ගෝමරන්කඩවල   සමන්ත කුමාර ගමහේවා මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් 071-3243292 262255035
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.