තැපැල් කාර්යාල
       
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය     තැපැල් කාර්යාල සංඛ්‍යාව       අතිරේක තැපැල්කාර්යාල සංඛ්‍යාව නියෝජිත තැපැල් කාර්යාල සංඛ්‍යාව
‍පදවි ශ්‍රි පුර                                                                                                 නැත   නැත     නැත
කුච්චවේලි                                  3 3  
ගෝමරන්කඩවල     2  
මොරවැව   3  
නගර හා කඩවත්                                                                                 4 8 1
තඹලගමුව    5  
කන්තලේ                                                                                                              1 4 1
කින්නියා 2 5  
මුතූර්  2 11  
සේරුවිල                                                                    1 4  
වෙරුගල්                    3  
ඒකතුව                                                                                                        13 48 2