පොලිස් ස්ථාන
කොට්ඨාෂය ජංගම දුරකතන අංකය කාර්යාල දුරකතන අංකය ෆැක්ස් කොට්ඨාෂය  
OIC කොට්ඨාෂය - ත්‍රිකුණාමලය 071-8591170 026-2221230 026-2222052
       
පොලිස් ස්ථාන OIC Mobile OIC Office General
ත්‍රිකුණාමලය 071-8591174 026-2222227 026-2222222
ත්‍රිකුණාමලය වරාය පොලිසිය 071-8591175 - 026-2222308
චයින බේ 071-8591176 026-2233223 026-2233222
කුච්චවේලි 071-8591178 026-2252622 026-2252222
උප්පුවේලි 071-8591179 026-2222380 026-2222522
පුල්මුඩේ 071-8591180 026-2256121 026-2256122
ශ්‍රීපුර 071-8591181 025-2255062 025-2255054
නිලාවේලි 071-8591182 026-3208062 026-3208061
මුතූර්  071-8591184 - 026-2238222
සම්පූර් 071-8591185 026-2051812 026-2051810
කින්නියා 071-8591186 - 026-2236222
       
කන්තලේ කොට්ඨාශය      
  ජංගම දුරකතන අංකය කාර්යාල දුරකතන අංකය ෆැක්ස් කොට්ඨාෂය  
OIC කොට්ඨාෂය - කන්තලේ 071-8591187 026-2234244 026-2234022
       
පොලිස් ස්ථාන OIC Mobile OIC Office General
කන්තලේ   071-8591190 026-2234223 026-2234222
අග්බෝපුර    071-8591191 026-2244222 026-2244111
තඹලගමුව 071-8591192 026-2248221 026-2248022
සේරුනුවර 071-8591194 - 026-2251422
සූරියපුර 071-8591195 026-3208223 026-3208222
වාන් ඇළ 071-8591196 - 026-2234245
මොරවැව 071-8591198 026-2225822 026-2227223
ගෝමරන්කඩවල 071-8591199 026-2255031 026-2255032

පුවත් සහ සිදුවීම්

Trincomalee District National day events were held in parallel to the 71st National Day celebration events held in the area near to the Trincomalee Fredrick Fort, Headed by Eastern province...

The first District Co-Ordination Committee Meeting for the year 2019 was held at the Main conference hall of Trincomalee District Secretariat on 25th February 2019. Co-chairmans of District Co-Ordination Committee...

පුවත් සහ සිදුවීම්