පොලිස් ස්ථාන
කොට්ඨාෂය ජංගම දුරකතන අංකය කාර්යාල දුරකතන අංකය ෆැක්ස් කොට්ඨාෂය  
OIC කොට්ඨාෂය - ත්‍රිකුණාමලය 071-8591170 026-2221230 026-2222052
       
පොලිස් ස්ථාන OIC Mobile OIC Office General
ත්‍රිකුණාමලය 071-8591174 026-2222227 026-2222222
ත්‍රිකුණාමලය වරාය පොලිසිය 071-8591175 - 026-2222308
චයින බේ 071-8591176 026-2233223 026-2233222
කුච්චවේලි 071-8591178 026-2252622 026-2252222
උප්පුවේලි 071-8591179 026-2222380 026-2222522
පුල්මුඩේ 071-8591180 026-2256121 026-2256122
ශ්‍රීපුර 071-8591181 025-2255062 025-2255054
නිලාවේලි 071-8591182 026-3208062 026-3208061
මුතූර්  071-8591184 - 026-2238222
සම්පූර් 071-8591185 026-2051812 026-2051810
කින්නියා 071-8591186 - 026-2236222
       
කන්තලේ කොට්ඨාශය      
  ජංගම දුරකතන අංකය කාර්යාල දුරකතන අංකය ෆැක්ස් කොට්ඨාෂය  
OIC කොට්ඨාෂය - කන්තලේ 071-8591187 026-2234244 026-2234022
       
පොලිස් ස්ථාන OIC Mobile OIC Office General
කන්තලේ   071-8591190 026-2234223 026-2234222
අග්බෝපුර    071-8591191 026-2244222 026-2244111
තඹලගමුව 071-8591192 026-2248221 026-2248022
සේරුනුවර 071-8591194 - 026-2251422
සූරියපුර 071-8591195 026-3208223 026-3208222
වාන් ඇළ 071-8591196 - 026-2234245
මොරවැව 071-8591198 026-2225822 026-2227223
ගෝමරන්කඩවල 071-8591199 026-2255031 026-2255032