මහින්ද බ්‍රයන් සේනානායක​

 අංකය

 නම

 කාල පරිඡ්ඡේදය

1

ලෙයට් තෝමස් යන්ග්

1799-1801

2

ජෝන් මැක්ඩොවල්

1803-1805

3

හෙන්රි පනෙල්

1817

4

නිල්  

1818-1832

5

ජේ ඩී බ්‍රවුන්

1834-

6

එෆ්. ප්‍රයිස්

1835-

7

රොබට් ඇනර්ටන්

1836 –

8

ඩබ්ලිව්. එච්. රෝච්

1837-

9

චාර්ලස් පැට්න් වෝල්කර්

1838 –

10

ජෙරාඩ් ටැල්බොට්

1839-1842

11

ජේ. ටි. ට්‍රාන්චෙල්

1843-1850

12

විලියම් විලින්ටන් කෙයාන්ස්

1857-1861

13

ඇලෙක්සැන්ඩර්-යන්ග් ඇඩම්ස්

1861-1862

14

ෆ්රේඩරික් රිචඩ් සවුන්ඩර්සස්

1863-1865

15

ජෝෂප් බෲක් ඇලන්සන් බේලි

1866-1867

16

රොබට් ටෙම්පල්

1867-1868

17

ආතර් බෲක්ලන්ඩ් මේසන්

1869

18

රොබට් විලියම් ඩුරාන්ඩ් මෝර්

1870-1878

19

පැටිරික් විලියම් කොන්ලි

1879-1882

20

රොබට් රීඩ්

1883-1885

21

චාර්ලස් එඩ්වඩ් ඩුකට් පෙනිකුයක්

1886-1890

22

හියුජ් නෙවිල්ලේ

1891-1894

23

ජෝර්ජ් මෙරික් ෆ්ලවර්

1885-1897

24

චාර්ලස් මොරෙන්ට් ලුෂින්ටන්

1898-1902

25

කොල්විලේ එඩ්ලි විල්මොට්

1903

26

විලියම් ලොරින් කිංග්ස්ලි

1904

27

ෆර්ඩ්නෑන්ඩෝ හැමිලන් ප්‍රයිස්

1905

28

චාර්ලස් ස්ටුවර්ඩ්  වෝගන්

1806

29

ජෙෆ්රී මොන්ටග් කුක්සන්

1907-1909

30

ඇල්ෆ්රඩ් වොලස් සෙමුර්

1910-1911

31

තෝමස් ආතර් හුඩ්සන්

1912

32

ජෝර්ජ් ෆිට්ස් ජෝර්ජ් ෆොරස්ට්

1910

33

තෝමස් රයිල්ඩ්

1914-1915

34

ගයි ස්ටැන්ලි වොඩමන්

1916-1917

35

විලියම් කෙන්ටන් හන්ටර්

1918

37

හෙන්රි මොනික් මේසන් මුවර්

1920

38

රැල්ෆ් මාර්ක්ස්  මේබන් වොරස්ලි 

1921-1922

39

විලියම් ලින්ඩ්සි මර්ෆි

1923-1925

40

බට්රම් ජෝර්ජ් ඩි ග්ලැන්විලි

1926

41

ජෝන් රොබ්නි වෝල්ටර්ස්

1927

42

හිලරි රූඩොල්ෆ් රොබට් බ්ලඩ්

1928

43

ජෝන් රොබෙනි වෝල්ටර්ස්

1929-1930

44

තෝමස් ග්රැම් විල්ලෙට්

1931-1932

45

‍මෙල්විල් කෙවින් ‍ට්‍රෙලවන්සැන්ඩි

1933-1934

46

චාර්ල්ස් එන්ෂන්ජෝන්ස්

1935

47

චාර්ලස් ජෝසප් ඩේන් ලැන්ට්රී

1935-1941

48

පී එම් රෙනිසන්

1942-1944

49

රිචර්ඩ් හෙන්රි ඩේවිඩ් මැන්ඩර්ස්

1945

50

ස්ටුවර්ට් මියුරි ඩුෆ්

1946-1948

51

ජෝන් විලියම් හැමිල්ටන් ඕගන්

1949-1950

52

නිල් ක්වින්ටස් ඩයස්

1951

53

තිලක් ඊ. ගුනරත්න

1952-1953

54

ඇන්ටන් රොතවෙල් මැචේසර්

1954-1957

දිසාපති හා දිස්තික් ලේකම්  
55 ඇන්ටන් රොත්වෙල් මැකේසර් 1958-1960
56 ඩොනල්ඩ් මාටෙන්සිස් ඇන්තනීස් ස්පෙලඩ්ඩීවයින් 1961- 1963
57 මහින්ද බ්‍රයන් සේනානායක 1964-1965
58 නෙවිල් ඩේවිඩ් ජයවීර 1966-1967
59 සෝමපාල ගුණධීර 1967-1970
60 ඩබ්ලිව්. ලයිනල් ප්‍රනාන්දු 1970-1971
61 තිස්ස දේවේන්ද්‍ර 1971-1976
62  ඊ. ජේ්. ද සිල්වා 1976-1978
63 ඩී.ජේ. බණ්ඩාරගොඩ 1978-1979
64 ඩී. ජේ. බණ්ඩාරගොඩ 1979-1981
65 එන්.ඊ. ලයනල් ප්‍රනාන්දු 1982-1986
66 කේ. එච්. සී. ප්‍රනාන්දු 1982-1986
67 ඩී. එම්. ආරියරත්න 1986-1989
68 ඒ.සී. එම්. සෙයිරුඩීන් 1986
69 කේ. බී. විජේකෝන් 1989-1990
70 ඩබ්ලිව්. ගොඩවෙල 1990-1994
71 එස්. ඩී. චන්ද්‍රදාස 1994-2001
72 එන්. පී. කේ. න‍ෙළුම්දෙනිය 2001-2003
73 එම්. ඩී. ආර්. ජී. රොඩ්රිගෝ 2003-2005
74 කේ. ජී ලිලානන්ද 2005-2006
75 ටි.ටී. රංජිත් ද සිල්වා 2006-2015
76 එන්. ඒ. ඒ. පුෂ්පකුමාර

2015-2020

77 ජේ.එස්.ඩී.එම්.අසංග අබේවර්ධන 2020