මහින්ද බ්‍රයන් සේනානායක​

 අංකය

 නම

 කාල පරිඡ්ඡේදය

1

ලෙයට් තෝමස් යන්ග්

1799-1801

2

ජෝන් මැක්ඩොවල්

1803-1805

3

හෙන්රි පනෙල්

1817

4

නිල්  

1818-1832

5

ජේ ඩී බ්‍රවුන්

1834-

6

එෆ්. ප්‍රයිස්

1835-

7

රොබට් ඇනර්ටන්

1836 –

8

ඩබ්ලිව්. එච්. රෝච්

1837-

9

චාර්ලස් පැට්න් වෝල්කර්

1838 –

10

ජෙරාඩ් ටැල්බොට්

1839-1842

11

ජේ. ටි. ට්‍රාන්චෙල්

1843-1850

12

විලියම් විලින්ටන් කෙයාන්ස්

1857-1861

13

ඇලෙක්සැන්ඩර්-යන්ග් ඇඩම්ස්

1861-1862

14

ෆ්රේඩරික් රිචඩ් සවුන්ඩර්සස්

1863-1865

15

ජෝෂප් බෲක් ඇලන්සන් බේලි

1866-1867

16

රොබට් ටෙම්පල්

1867-1868

17

ආතර් බෲක්ලන්ඩ් මේසන්

1869

18

රොබට් විලියම් ඩුරාන්ඩ් මෝර්

1870-1878

19

පැටිරික් විලියම් කොන්ලි

1879-1882

20

රොබට් රීඩ්

1883-1885

21

චාර්ලස් එඩ්වඩ් ඩුකට් පෙනිකුයක්

1886-1890

22

හියුජ් නෙවිල්ලේ

1891-1894

23

ජෝර්ජ් මෙරික් ෆ්ලවර්

1885-1897

24

චාර්ලස් මොරෙන්ට් ලුෂින්ටන්

1898-1902

25

කොල්විලේ එඩ්ලි විල්මොට්

1903

26

විලියම් ලොරින් කිංග්ස්ලි

1904

27

ෆර්ඩ්නෑන්ඩෝ හැමිලන් ප්‍රයිස්

1905

28

චාර්ලස් ස්ටුවර්ඩ්  වෝගන්

1806

29

ජෙෆ්රී මොන්ටග් කුක්සන්

1907-1909

30

ඇල්ෆ්රඩ් වොලස් සෙමුර්

1910-1911

31

තෝමස් ආතර් හුඩ්සන්

1912

32

ජෝර්ජ් ෆිට්ස් ජෝර්ජ් ෆොරස්ට්

1910

33

තෝමස් රයිල්ඩ්

1914-1915

34

ගයි ස්ටැන්ලි වොඩමන්

1916-1917

35

විලියම් කෙන්ටන් හන්ටර්

1918

37

හෙන්රි මොනික් මේසන් මුවර්

1920

38

රැල්ෆ් මාර්ක්ස්  මේබන් වොරස්ලි 

1921-1922

39

විලියම් ලින්ඩ්සි මර්ෆි

1923-1925

40

බට්රම් ජෝර්ජ් ඩි ග්ලැන්විලි

1926

41

ජෝන් රොබ්නි වෝල්ටර්ස්

1927

42

හිලරි රූඩොල්ෆ් රොබට් බ්ලඩ්

1928

43

ජෝන් රොබෙනි වෝල්ටර්ස්

1929-1930

44

තෝමස් ග්රැම් විල්ලෙට්

1931-1932

45

‍මෙල්විල් කෙවින් ‍ට්‍රෙලවන්සැන්ඩි

1933-1934

46

චාර්ල්ස් එන්ෂන්ජෝන්ස්

1935

47

චාර්ලස් ජෝසප් ඩේන් ලැන්ට්රී

1935-1941

48

පී එම් රෙනිසන්

1942-1944

49

රිචර්ඩ් හෙන්රි ඩේවිඩ් මැන්ඩර්ස්

1945

50

ස්ටුවර්ට් මියුරි ඩුෆ්

1946-1948

51

ජෝන් විලියම් හැමිල්ටන් ඕගන්

1949-1950

52

නිල් ක්වින්ටස් ඩයස්

1951

53

තිලක් ඊ. ගුනරත්න

1952-1953

54

ඇන්ටන් රොතවෙල් මැචේසර්

1954-1957

දිසාපති හා දිස්තික් ලේකම්  
55 ඇන්ටන් රොත්වෙල් මැකේසර් 1958-1960
56 ඩොනල්ඩ් මාටෙන්සිස් ඇන්තනීස් ස්පෙලඩ්ඩීවයින් 1961- 1963
57 මහින්ද බ්‍රයන් සේනානායක 1964-1965
58 නෙවිල් ඩේවිඩ් ජයවීර 1966-1967
59 සෝමපාල ගුණධීර 1967-1970
60 ඩබ්ලිව්. ලයිනල් ප්‍රනාන්දු 1970-1971
61 තිස්ස දේවේන්ද්‍ර 1971-1976
62  ඊ. ජේ්. ද සිල්වා 1976-1978
63 ඩී.ජේ. බණ්ඩාරගොඩ 1978-1979
64 ඩී. ජේ. බණ්ඩාරගොඩ 1979-1981
65 එන්.ඊ. ලයනල් ප්‍රනාන්දු 1982-1986
66 කේ. එච්. සී. ප්‍රනාන්දු 1982-1986
67 ඩී. එම්. ආරියරත්න 1986-1989
68 ඒ.සී. එම්. සෙයිරුඩීන් 1986
69 කේ. බී. විජේකෝන් 1989-1990
70 ඩබ්ලිව්. ගොඩවෙල 1990-1994
71 එස්. ඩී. චන්ද්‍රදාස 1994-2001
72 එන්. පී. කේ. න‍ෙළුම්දෙනිය 2001-2003
73 එම්. ඩී. ආර්. ජී. රොඩ්රිගෝ 2003-2005
74 කේ. ජී ලිලානන්ද 2005-2006
75 ටි.ටී. රංජිත් ද සිල්වා 2006-2015
76 එන්. ඒ. ඒ. පුෂ්පකුමාර

2015-2020

පුවත් සහ සිදුවීම්

Trincomalee District National day events were held in parallel to the 71st National Day celebration events held in the area near to the Trincomalee Fredrick Fort, Headed by Eastern province...

The first District Co-Ordination Committee Meeting for the year 2019 was held at the Main conference hall of Trincomalee District Secretariat on 25th February 2019. Co-chairmans of District Co-Ordination Committee...

පුවත් සහ සිදුවීම්