නම තනතුර දුරකථන අංකය
01 ජේ.එස්.ඩී.එම්.අසංග අබේවර්ධන දිස්ත්‍රික් ලේකම් 026 - 2222235
02 කේ.අරැන්තවරාජා අතිරේක දිසාපති හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේතම් 026 - 2222236
03 එම්. ඒ. අනාස් අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේතම් (ඉඩම්) 026 - 2220031
04 කේ. පරමේෂ්වරන් මහත්මිය අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් 026 - 2221028
05 එස්. පරමේෂ්වරන් ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 026 - 2223555
06 එන්. ප්‍රදීපන් සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේතම් 026 - 2222311
07 එම්.කුගදාසන් අධ්‍යක්ෂ (කෘෂිකර්ම) 026 - 2050816
08 එස්. කේ. ඩි. නෙරන්ජන් පරිපාලන නිලධාරී 026 - 2220034
09 පී.ඩබ්ලිව්. භාග්‍යා ගණකාධිකාරී 026 - 2050919
10 ඒ.කේ.එම්. නබීල් දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු 026 - 2224809
11 එස්. සුදීස්නර් සමෘද්ධි කොමසාරිස් 026 - 2222311
12 එස්. බී. මතුරනායකම් සංඛ්‍යා ලේඛනඥ 026 - 2222269
13 එස්. එම්. රසීම් මාධ්‍ය නිලධාරී  
14 ඒ්. එල්. නව්සාත් අංශ භාර නිලධාරී  (මිණුම් ඒකක හා ප්‍රමිති සේවා අංශය) 026 - 2050800 
15 එස්. ඩබ්ලිව්. අබේවික්‍රම  දිස්ත්‍රික් තරුණ සේවා නිලධාරී 026 - 2222034
16 කේ. සුගුනදාස්  දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන නිලධාරී 026 - 2224711

පුවත් සහ සිදුවීම්

Trincomalee District National day events were held in parallel to the 71st National Day celebration events held in the area near to the Trincomalee Fredrick Fort, Headed by Eastern province...

The first District Co-Ordination Committee Meeting for the year 2019 was held at the Main conference hall of Trincomalee District Secretariat on 25th February 2019. Co-chairmans of District Co-Ordination Committee...

පුවත් සහ සිදුවීම්