නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
න. එ .එ. පුෂ්පකුමාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් 026 -2222235 026 - 2222305
කේ.අරැන්තවරාජා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්  
එම්. කලයිඥානසුන්දරම් ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 026 - 2223555  026 - 2223555
 එම්.කුගදාසන් අධ්‍යක්ෂ (කෘෂිකර්ම) 026 - 2050816 026 - 2050816
එස්. කේ. ඩි. නෙරන්ජන් පරිපාලන නිලධාරී 026 - 2220034  026 - 2220033
පී.ඩබ්ලිව්. භාග්‍යා ගණකාධිකාරී 026 - 2050919  
ඒ.කේ.එම්. නබීල් ඉංජිනේරු 026 - 2224809  026 - 2224809
එස්. සුදීස්නර්  සමෘද්ධි කොමසාරිස්
  ජ්‍යේෂ්ඨ සංඛ්‍යාලේඛනඥ  
සහකාර පුපුරන ද්‍රව්‍ය පාලක  
  මාධ්‍ය නිලධාරී    
  අංශ භාර නිලධාරී  (මිණුම් ඒකක හා ප්‍රමිති සේවා අංශය)  
දිස්ත්‍රික් තරුණ සේවා නිලධාරී  
  දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන නිලධාරී  

පුවත් සහ සිදුවීම්