නම තනතුර දුරකථන අංකය
01 සමන් දර්ශන පාඞිකෝරාල දිස්ත්‍රික් ලේකම් 026 - 2222235
02       අතිරේක දිසාපති හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේතම් 026 - 2222236
03 අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේතම් (ඉඩම්) 026 - 2220031
04 අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් 026 - 2221028
05 එස්. පරමේෂ්වරන් ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 026 - 2223555
06 එන්. ප්‍රදීපන් සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේතම් 026 - 2222311
07 එම්.කුගදාසන් අධ්‍යක්ෂ (කෘෂිකර්ම) 026 - 2050816
08 එස්.ආර්.කේ.එස්.කුරුකුලසූරිය පරිපාලන නිලධාරී 026 - 2220034
09 පී.ඩබ්ලිව්. භාග්‍යා ගණකාධිකාරී 026 - 2050919
10 ඒ.කේ.එම්. නබීල් දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු 026 - 2224809
11 එස්. සුදීස්නර් සමෘද්ධි කොමසාරිස් 026 - 2222311
12 එස්. බී. මතුරනායකම් සංඛ්‍යා ලේඛනඥ 026 - 2222269
13 එස්. එම්. රසීම් මාධ්‍ය නිලධාරී  
14 ඒ්. එල්. නව්සාත් අංශ භාර නිලධාරී  (මිණුම් ඒකක හා ප්‍රමිති සේවා අංශය) 026 - 2050800 
15 එස්. ඩබ්ලිව්. අබේවික්‍රම  දිස්ත්‍රික් තරුණ සේවා නිලධාරී 026 - 2222034
16 කේ. සුගුනදාස්  දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන නිලධාරී 026 - 2224711