අනු
අංකය
නම

ග්‍රාම නිලධාරී
වසම් සංඛ්‍යාව

1 පදවි ශ්‍රී පුර  10
2 කුච්චවේලි  24
3 ගෝමරන්කඩවල  10
4 මොරවැව  10
5 නගර හා කඩවත්  42
6 තඹලගමුව  12
7 කන්තලේ  23
8 කින්නියා  31
9 මුතූර්  42
10 සේරුවිල  16
11 වෙරුගල්  10
  එකතුව 230