පුවත් සහ සිදුවීම්

 new ga

සමන් දර්ශන පාඞිකෝරාල,
දිසාපති හා දිස්ත්‍රික් ලේකම්, ත්‍රීකුණාමලය

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන් ක්‍රියාවට නැංවීමට අදාල සියලු කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරමින් දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන හා පරිපාලන කටයුතු මෙහෙයවීම තුලින් ජනතා සුභසාධනයඉහළ නැංවීම.


 


අතිරේක දිසාපති හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්, ත්‍රීකුණාමලය

දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ අනුකූලතාවය මත දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය කරමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා අනෙකුත් සම්බන්ධිත ආයතනයන්හී ක්‍රියාවලීන්ට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබා දීම තුළින් දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම.


 anas sir

එම්.ඒ අනාස් මහතා

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම් )

 

 

 

ads

එන්. ප්‍රදීපන් මහතා 
සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

දිස්ත්‍රික් ලේකම් හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්ගේ මගපෙන්වීම මත දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන ක්‍රියාකාරකම් උදෙසා අභ්‍යන්තර පරිපාලන කටයුතුද ප්‍රශස්ත ලෙස ඉටුකිරීම.


20190312 143618

එම්.පරමේෂ්වරන් මහතා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන, සුභසාධන, හදිසි ආපදා පරිපාලනමය කටයුතු ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වාගෙන යාම සඳහා මූල්‍ය කළමනාකරණය කිරීම සහ මූල්‍යමය වාර්තා තුළින් ජනතාවට සියළු මූල්‍යමය වගකීම් ඉටු කිරීම.

 

ඒ.එල්.මහරුප්

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගනකාධිවරයා

 

කේ. පරමේෂ්වරන් මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන්වලට අනුකූලව රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණයේ ඵලදායීතාව සහ කාර්යක්ෂමතාව ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වා ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලනමය හා සංවර්ධන කටයුතු ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය වගකීම ඉටු කිරීම තුළින් මහජනතාවට උපරිම සේවයක් සපයාදීමේ යුතුකම හා වගකීම ඉටු කිරීම.


එම්. කුහදාසන් මහතා 

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකාර්මික අධ්‍යක්ෂ


එස්. කේ. ඩී. නෙරන්ජන් මහතා
පරිපාලන නිලධාරි


පී. ඩබ්ලිව්. භාග්‍යා මහත්මිය

ගණකාධිකාරි


ඒ. කේ. එම්. නබීල් මහතා
දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු


එස්. සුදීස්නර් මහත්මිය
දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ


එස්. බී. මතුරනායකම් මහතා
සංඛ්‍යා ලේඛනඥ


   

   

g dumy new

ඒ. එල් නව්සාන් මහතා
අංශභාර නිලධාරී (කිරුම් මිනුම් අංශය)


b dumy

එස්. ඩබ්ලිව්. ඒ. අබේවික්‍රම මහතා 
දිස්ත්‍රික් තරුණ සේවා නිලධාරී


කේ. සුගුණදාස් මහතා
දිස්ත්‍රික් ආපදා කලමනාකරණ නිලධාරී