ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සේවක සංඛ්යාව
 
තනතුර අනුමත සේවක සංඛ්යාව  සේවක සංඛ්යාව පුරප්පාඩු           
       
දිසාපති හා දිස්ත්‍රික් ලේකම් 1 1 0
අතිරේක දිසාපති හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් 2 1 1
අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් 1 1 0
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 1 1 0
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක 1 1 0
සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් 1 1 0
සහකාර අධ්‍යක්ෂ - සැලසුම් 4 2 2
සහකාර අධ්‍යක්ෂ 2 2 0
ගණකාධිකාරී 1 1 0
ඉංජිනේරු 1 1 0
පරිපාලන නිලධාරී 1 1 0
භාෂා පරිවර්තක 2 1 1
තොරතුරු තාක්ෂණ හා සන්නිවේදන නිලධාරී 1 0 1
සංවර්ධන නිලධාරී 25 22 4
සංවර්ධන සහකාර 2 2 0
අයවැය සහකාර       1 0 1
කාර්මික නිලධාරී 2 0 2
කෙටුම්පත්කරු 1 1 0
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර 35 35 0
කළමනාකරණ සහකාර 1 1 0
පිලිගැනීමේ නිලධාරිනිය ( කොන්ත්‍රාත් පදනම ) 1 0 1
තොරතුරු තාක්ෂණ හා සන්නිවේදන සහකාර 1 2 0
කාර්මික සහකාර 2 2 0
රියදුරු 7 7 0
විදුලි කාර්මිකයා  1 0 1
සංසාරක බංගලාව සහකාර 1 0 1
කාර්යාල කාර්ය සහායක 15 7 8
සනීපාරක්ෂක කම්කරු 1 1 0
කාර්යාල කම්කරු 6 5 1
එකතුව 121 99 22

පුවත් සහ සිදුවීම්

Trincomalee District National day events were held in parallel to the 71st National Day celebration events held in the area near to the Trincomalee Fredrick Fort, Headed by Eastern province...

The first District Co-Ordination Committee Meeting for the year 2019 was held at the Main conference hall of Trincomalee District Secretariat on 25th February 2019. Co-chairmans of District Co-Ordination Committee...

පුවත් සහ සිදුවීම්