மாவட்டத்தில் கல்வி வலயம் மற்றும் பி.செ பிரிவிற்கேற்ப பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை -2016
No. of Schools by Divisional Level According to  Educational Zone  and Educational Division   within Distirct 2016
අධ්‍යාපන කළාපය கல்வி வலயம் Educational zone අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය கல்விப் பிரிவு Educational Division ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය பி.செ பிரிவு D.S.Division පාසැල් සංඛ්‍යාව பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை No of Schools
Trincomalee North Padavisiripura Padavisiripura 12
Gomarankadawala Gomarankadawala 11
Morawewa Morawewa 12
Trincomalee Kuchchaveli Kuchchaveli 29
Trincomalee Town Gravets Trincomalee Town Gravets 43
Thambalakamam Trincomalee Town Gravets 1
Thambalakamam 7
Kanthale Kanthale Kanthale 27
Thambalagamuwa 6
Kinniya 1
Seruwila Seruwila 9
Kinniya Kinniya Kinniya 18
Thampalakamam 3
Trincomalee Town Gravets 1
Kurinchakkeni Kinniya 29
Mullipothana Thampalakamam 15
Muthur Eachchilampatti Verugal 18
Muthur Muthur 65
Seruwila 5
එකතුව -மொத்தம் Total 312

 

News & Events

Trincomalee District National day events were held in parallel to the 71st National Day celebration events held in the area near to the Trincomalee Fredrick Fort, Headed by Eastern province...

The first District Co-Ordination Committee Meeting for the year 2019 was held at the Main conference hall of Trincomalee District Secretariat on 25th February 2019. Co-chairmans of District Co-Ordination Committee...

News & Events